Інформація для авторів

Редакція не стягує з авторів плати за публікацію, рецензування, редакційну підготовку, затвердження тексту статті та присвоєння ідентифікатора DOI. Подавши статтю,  автори погоджуються з цими правилами. 

Бажаєте опублікувати свою статтю в журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою  та переглянути Керівництво для авторів. Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Направляючи статтю до редакції, рекомендуємо керуватися правилами відповідно до «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали» (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Офіційна та повна версія «Єдиних вимог до рукописів», розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE), що подаються в біомедичні журнали, розміщена на сайті www.ICMJE.org

Надіслані статті піддаватимуться двосторонньому «сліпому» рецензуванню (double-blind peer review process).

Прохання до авторів: будь ласка, надсилайте вивірені рукописи, щоб зменшити обсяг редагування.

Плагіат. Неприпустиме використання текстового переймання й присвоєння результатів досліджень, які не належать авторам рукопису, що подається. Перевірити статтю на оригінальність можна за допомогою сервісів https://advego.com/antiplagiat/ (для російськомовних текстів) і http://plagiarisma.net/ (для англомовних текстів). Редакція залишає за собою право перевірки рукописів, що надійшли, на наявність плагіату. Текстова схожість в обсязі понад 30 % вважається неприпустимою.

Формат тексту рукопису. Файл рукопису у форматі Microsoft Word (розширення: .doc, .docx, .rtf), текст повинен відповідати стилістичним і бібліографічним вимогам. Текст: шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – півтора. Відступи з кожного боку сторінки 2 см. На всі ілюстрації, графіки і таблиці мають бути посилання в тексті.

Редакція журналу "Український журнал серцево-судинної хірургії" приймає статті українською, англійською, російською мовою.

Статтю необхідно надіслати електронною поштою до редакції з метою перевірки та затвердження до публікації. Інші супровідні документи (супровідний лист від керівництва установи, у якій проводилося дослідження, декларація про наявність або відсутність конфлікту інтересів, авторська угода, декларація дотримання етичних норм при проведенні дослідження) можуть також бути надіслані в редакцію як скан-копії. E-mail – cvs-herald@ukr.net

Надаючи рукопис до публікації автор передає права редактора видавцеві. Це означає, що без письмового дозволу видавця він не може опублікувати цілу статтю або її частину в інших журналах та інших виданнях, чи в цифрових засобах масової інформації.

Статті, написані мовою, окрім англійської та української, повинні містити:

  • Переклад заголовка на англійську та українську мову;
  • Анотація і ключові слова англійською та українською мовою (1800 символів кожна). Ключові слова не можуть дублювати назву.

Статті, написані англійською мовою, повинні містити:

  • Переклад заголовка на українську мову;
  • Анотація і ключові слова українською мовою (1800 символів). Ключові слова не можуть дублювати назву.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

— Назва статті (англійською, українською і мовою оригіналу)

— Повні імена всіх авторів (в латинській транслітерації, українською та мовою оригіналу), вчені ступені, звання, посада, місце роботи, автора. Важливо вказувати авторські профілі - номер ORCID кожного автора. Латинське написання імен авторів рекомендується вказувати згідно особистих наукових профілів авторів або використовувати для транслітерації сайт Транслітерація

— Офіційну назву установи, у якій працює кожен автор (англійською, українською мовою та мовою оригіналу). Якщо авторів декілька, у кожного прізвища й відповідної установи проставляється цифровий індекс. Якщо всі автори статті працюють в одній установі, вказувати місце роботи кожного автора окремо не потрібно, достатньо вказати заклад один раз.

— Контактні відомості для кореспонденції

Резюме (Abstract) 

Оформлюється англійською, українською та мовою оригіналу. Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у зарубіжних інформаційних системах і базах даних, що індексують журнал. Резюме (Abstract) повинно бути написане якісною грамотною англійською мовою, не робіть дослівний переклад українського варіанту резюме! Обсяг основної частини резюме повинен становити близько 1800 символів. Резюме оглядів, лекцій, дискусійних статей складаються в довільній формі. 

Резюме оригінальної статті повинно бути структурованим і включати 5 обов'язкових рубрик у україномовному варіанті: «Актуальність», «Мета дослідження», «Матеріали і методи», «Результати», «Висновки», в англомовному: Background (включає актуальність і мету дослідження), Materials and Methods, Results, Conclusions.

Ключові слова (Keywords)

У кінці резюме необхідно зазначити ключові слова (від 2 до 5 слів) українською та англійською мовою. Ключові слова не можуть дублювати назву.

Текст статті (українською, російською або англійською мовою) структурований за розділами: вступ (актуальність), мета, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки.

Список використаних джерел (Referencе)

Кількість цитованих робіт: в оригінальних статтях і лекціях – до 15, в оглядах літератури – до 45. Бажано цитувати роботи, опубліковані переважно протягом останніх 5–7 років.

У тексті статті посилання на джерела літератури подаються у квадратних дужках арабськими цифрами.

У бібліографічному описі кожного джерела мають бути представлені ВСІ АВТОРИ. Неприпустимо скорочувати назву статті. Назву англомовних журналів наводити відповідно з каталогом назв бази даних MedLine. Якщо журнал не індексований у MedLine, вказують його повну назву. Назви вітчизняних журналів скорочувати неможна.

Оформлення списку літератури має відповідати Ванкувер стилю (Vancouver style). У зв'язку з цим, у посиланнях на джерела, написані кирилицею, слід додатково вказувати інформацію латиною (англійською або трансліт). 

При транслітерації слід використовувати стандарт BGN/PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use), рекомендований міжнародним видавництвом Oxford University Press як "British Standard".

Важливо. Не менше 50 % джерел (cписок використаних джерел) повинні мати DOI (англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної і унікальної ідентифікації об'єктів будь-якого типу.

Джерела (cписок використаних джерел) повинні містити щонайменше 50% джерел Scopus і Web of Science.

У списку літератури не слід вказувати адреси веб-сторінок як наукові джерела, оскільки тексти, опубліковані в інтернеті лише в електронній версії не можна розглядати, як наукові публікації.

Намагайтеся мінімізувати самоцитування або уникайте його.

Технічні вимоги

Таблиці пронумеровано, мають заголовок і чітко позначені графи, зручні й зрозумілі для читання. Посилання на таблиці в тексті обов'язкові.

Рисунки (графіки, діаграми і схеми, рисовані засобами MS Office) мають бути контрастними, чіткими.

Інші рисунки необхідно завантажувати окремо у вигляді файлів формату .tif, .jpg (jpeg), .bmp, .gif. Кожен рисунок або фотографія мають бути розподільча здатність зображення не менше 300 dpi. Посилання на рисунки в тексті обов'язкові.

Скорочення. Всі використані абревіатури і символи потрібно розшифрувати в примітках до таблиць і до рисунків із зазначенням використаних статистичних критеріїв (методів) і параметрів статистичної варіабельності (стандартне відхилення, стандартна похибка середнього тощо). Статистичну достовірність / недостовірність відмінностей даних, наведених у таблицях, позначати символами *, **, #, ## тощо.

Автори статей несуть всю повноту відповідальності за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень незалежності отриманих результатів.