Кардиология

Friday
Apr 19th

Вход/Регистрация

Комбінація мельдонію з іпідакрином у терапії ускладнень цукрового діабету 2-го типу


УДК 616.379–008.64–06–085
https://doi.org/10.30702/card:sp.2018.12.034/012727

Kikhtyak O. P., Moskva K. A.


Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Combination of meldonium and ipidacrine in the therapy of diabetes mellitus type 2 complications


ABSTRACT

OBJECTIVE. To evaluate the effectiveness of Ipigrix® (patented name of ipidacrine) alone and in combination with Mildronate® (patented name of meldonium) in patients with type 2 diabetes mellitus suffering from diabetic polyneuropathy, diabetic encephalopathy, coronary heart disease, and arterial hypertension on the background of underlying disease.

MATERIALS AND METHODS. One hundred twelve selected patients have been divided into 2 groups. Along with standard therapy, patients in group 1 took ipidacrine, while in group 2 – a combination of ipidacrine and meldonium. The duration of the treatment was 1.5 month. The prescribed dose of Ipigrix® was 15 mg/ml i/m, and the dose of Mildronate® was 500 mg per os twice a day. Before and after therapy, there were performed the following examinations: neurological studies using the Neuropathy Disability Score (NDS) and endocrinological tests that included qualitative studies of insulin resistance by measuring the level of lactate as an indicator of cellular sensitivity; the content of high-density lipoprotein cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, total cholesterol, triglycerides, fasting glucose and blood insulin, HOMAIR as integral indicators of liver insulin resistance and atherogenesis; measuring the level of microalbuminuria, blood creatinine, glomerular filtration rate as markers of endothelial insulin resistance and indicators of functional state of glomerular kidney function; control of the effectiveness of combined treatment by evaluating HbA1c, cortisol levels.

RESULTS. The use of Mildronate® with Ipigix® on the background of standard therapy for type 2 diabetes mellitus, in addition to the positive dynamic changes in tactile sensitivity according to the NDS and the PainDETECT questionnaire, caused a decrease in microalbuminuria, the concentration of creatinine, and an increase in glomerular filtration rate, indicating nephroprotection and alleviation of endothelial dysfunction. Combined use of Mildronate® in patients with type 2 diabetes mellitus was accompanied by a decrease in total cholesterol and triglycerides, which caused partial restoration of the lipid profile and anti-aerogenic effect, respectively.

CONCLUSIONS. The analysis of clinical neurological data shows significant positive changes resulted from additional administration of Ipigrix to the patients with type 2 diabetes mellitus with concomitant cardiovascular and neurological pathology. The administration of Mildronate® to type 2 diabetes mellitus patients with manifested micro- and macroangiopathy was characterized by an additional decrease in glucose concentration and HOMA-IR, which confirms the ability of the drug to influence carbohydrate metabolism.

KEYWORDS: diabetes mellitus type 2, Ipigrix®, Mildronate®, insulin resistance, coronary heart disease.


 

Кіхтяк О. П., Москва Х. А.


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна


РЕЗЮМЕ

Мета. Оцінювання ефективності препарату Ипигрикс® (запатентована назва іпідакрину) окремо та в комбінації з препаратом Мілдронат® (запатентована назва мельдонію) у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, які страждають від діабетичної полінейропатії, діабетичної енцефалопатії та ішемічної хвороби серця на тлі основного захворювання.

Матеріали та методи. Відібраних 112 пацієнтів розподілили на дві групи. У першій групі пацієнти разом із основним лікуванням отримували іпідакрин, а у другій – застосовували комбінацію іпідакрину з мельдонієм. Курс лікування тривав 1,5 місяця. До та після проведеної терапії здійснювали неврологічні дослідження за допомогою шкали неврологічних розладів і ендокринологічні дослідження: визначалися глюкоза й інсулін крові натще, індекс НОМА-IR; мікроальбумінурія, креатинін крові, швидкість клубочкової фільтрації, глікований гемоглобін, кортизол і показники ліпідного обміну.

Результати. Застосування препарату Мілдронат® на тлі основної терапії цукрового діабету 2-го типу з препаратом Ипигрикс® сприяло зниженню мікроальбумінурії, рівня креатиніну й збільшенню швидкості клубочкової фільтрації, що свідчить на користь нефропротекції та пом’якшення перебігу ендотеліальної дисфункції.

Висновки. Аналіз неврологічних даних вказує на виражені позитивні зрушення під впливом терапії препаратом Ипигрикс® у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Застосування препарату Мілдронат® у хворих на цукровий діабет 2-го типу із проявами мікро- та макроангіопатії характеризувалось додатковим зниженням концентрації глюкози й індексу НОМА-IR, що підтверджує здатність препарату впливати на вуглеводний обмін.

Ключові слова: цукровий діабет, Ипигрикс®, Мілдронат®, інсулінорезистентність, ішемічна хвороба серця.


ВСТУП

Цукровий діабет (ЦД) є патологією, на яку припадає значна частка непрацездатності, інвалідності й смертності населення [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної діабетичної федерації (IDF), чисельність хворих на ЦД у світі серед дорослого населення віком 20–79 років у 1985 році становила 30 млн осіб, у 1995 році досягла 135 млн, у 2000 році підвищилася до 150,9 млн, у 2003 році зафіксовано 194 млн хворих, у 2010 році — 285 млн, у 2011 році — 366 млн, у 2012 році — 371 млн, у 2013 році — 382 млн, що відповідає 8,3 % населення, у 2015 році зареєстрували 415 млн хворих, що вказує на те, що одна з 11 осіб захворіла на ЦД, а на 2040 рік прогнозується 642 млн хворих, що охопить 10 % населення Землі [1–3]. Отже, поширеність цього захворювання у світі з 2003 року до нашого часу зросла більше ніж у 2 рази. Слід зазначити, що ця катастрофічна динаміка поповнюється за рахунок цукрового діабету 2-го типу (ЦД-2), на який хворіє понад 90 % від загальної кількості виявлених.

 
Страница 2 из 85