Кардиология

Friday
Jun 22nd

Вход/Регистрация

Якість життя у хворих за коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння: фокус на фізичний і емоційний компоненти

УДК 616.127–005.8–036.11–056.52–036.8:612.821

Кравчун П. Г.1, Риндіна Н. Г.1, Боровик К. М.1, Глєбова О. В.2, Леонідова В. І.2

Інформація про авторів:
1Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
2Інфарктне відділення, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 27», м. Харків, Україна


Резюме. Метою дослідження було вивчення рівня якості життя хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) залежно від наявності чи відсутності супутнього ожиріння з використанням опитувальника SF-36. Обстежено 60 пацієнтів з ГІМ, серед яких 35 хворих мали супутнє ожиріння, 24 – нормальну вагу тіла. Наявність ожиріння асоціюється з достовірним зниженням якості життя у хворих з ГІМ при порівнянні з пацієнтами, які мають нормальну вагу тіла, за рахунок фізичного та психоемоційного компонентів здоров’я. Провідними факторами у відношенні низької якості життя є шкала рольового функціонування, обумовленого фізичним станом, і шкала життєвої активності, що свідчить про підвищену стомлюваність пацієнтів на тлі ожиріння, відчуття знесиленості та відображає дисонанс у когнітивній сфері, що може позначитись на комплаєнтності.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, ожиріння, якість життя, емоційний стан, фізичний компонент здоров’я.


ВСТУП

На сучасному етапі розвитку медицини оцінка якості життя (ЯЖ) набуває все більшого значення у світовій медичній практиці не тільки як показник загального стану пацієнта, ефективності фармакотерапії та реабілітаційних заходів, що здійснюються, а й використовується як прогностичний критерій одужання [6].

Уперше термін «health-related quality of life» (якість життя, зумовлена здоров’ям) був запропонований 1982 року Kaplan R. M. та Bush J. W. [2], які акцентували увагу саме на медичних аспектах загального поняття «якість життя». Цей термін поєднує в собі параметри, які описують фізичний, психоемоційний та соціальний стани, котрі виникли на тлі хвороби.

 
Страница 10 из 83