Кардиология

Saturday
Aug 18th

Вход/Регистрация

Асимптомні та симптомні порушення периферичного кровообігу в осіб високого серцево-судинного ризику: особливості факторів ризику та метаболічного статусу

УДК 616.1–036.17–02:616–005]–039–038–037–056.5

Соломенчук Т. М.1, Слаба Н. А.1, Чнгрян Г. В.1,  Слабий О. М.2

Інформація про авторів:
1Кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти
2Кафедра хірургії № 2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна


РЕЗЮМЕ

Мета. Встановити поширеність захворювань артерій нижніх кінцівок (ЗАНК) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) та в осіб із сукупним високим серцево-судинним ризиком (СС-ризиком), виявити поширеність основних факторів ризику в разі порушення периферичного кровообігу.

Матеріали та методи. У дослідження включено 96 осіб (середній вік – 59,20 ± 10,21 роки), з яких сформовано дві групи пацієнтів. До 1-ї групи увійшло 69 хворих з ІХС, до 2-ї – 27 осіб із високим СС-ризиком без діагностованої ІХС. Усім хворим проводили загальнофізикальні, лабораторні (загальний аналіз крові та сечі, глюкоза крові, глікозильований гемоглобін, показники ліпідного обміну (загальний холестерин (ЗХ), холестерин ліпопротеїдів високої густини (ХС ЛПВГ), холестерин ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької густини (ХС ЛПДНГ), тригліцериди)) та інструментальні (електрокардіографія, ехокардіографія, добовий моніторинг артеріального тиску, коронарографія) методи дослідження. Для оцінювання стану периферичного кровообігу визначали гомілково-плечовий індекс (ГПІ) за допомогою доплеру судин 8 мГц.

Результати. Під час дослідження у 31,9 % хворих з ІХС виявлено ЗАНК, які в 2/3 випадків перебігають асимптомно. Серед хворих з високим сукупним СС-ризиком без ІХС ЗАНК реєстрували в 11,1 % осіб. Серед пацієнтів зі зниженим ГПІ (< 0,9) реєструють у 2–2,5 рази вищу поширеність цукрового діабету та куріння, а також достовірно більшу частку осіб з трьома й більше факторами ризику (83,3 %). Найчастішим поєднанням факторів ризику при ЗАНК є артеріальна гіпертензія, дисліпідемія та куріння (45,8 %). У хворих з ознаками ЗАНК, незалежно від наявності ІХС, виявляють не тільки підвищення ХС ЛПНГ (85,8–100 %), а й у значної частки осіб – істотне зниження рівня ХС ЛПВГ (38,5–41,7 %) і гіпертригліцеридемію (> 1,7 ммоль/л) у 68,8–79,6 %. Виявлені тяжкі порушення ліпідного обміну свідчать про необхідність проведення агресивної (можливо комбінованої) гіполіпідемічної та ангіопротективної терапії.

Ключові слова: захворювання артерій нижніх кінцівок, ішемічна хвороба серця, серцево-судинний ризик, гомілково-плечовий індекс.


Загальна поширеність захворювання артерій нижніх кінцівок (ЗАНК) у популяції коливається в межах 3–10 %, збільшуючись до 15–20 % серед хворих віком понад 70 років [12]. Його прямим несприятливим наслідком є виникнення критичної ішемії нижньої кінцівки (КІНК) з її наступною ампутацією. Водночас ЗАНК асоціюється з багаторазовим (у 3–6 разів) зростанням загального серцево-судинного ризику (СС-ризику), зокрема серйозних кардіоваскулярних подій і смертності [3]. Доведено, що смертність зростає як у симптомних, так і безсимптомних пацієнтів із ЗАНК, причому саме за рахунок її СС складової. Основними причинами смерті в пацієнтів із ЗАНК є ішемічна хвороба серця (ІХС), частка якої становить 40–60 %, та цереброваскулярна хвороба (ЦВХ), питома вага якої становить 10–20 % усіх летальних випадків. Решта судинних подій, зокрема розрив аневризми черевної аорти, становлять іще 10 % смертей. Лише 20–30 % пацієнтів із ЗАНК помирають у зв’язку з іншими, не СС причинами [3]. Таким чином, наявність атеросклерозу периферичних артерій є ознакою високого чи дуже високого кардіоваскулярного ризику [13]. Навіть за відсутності перенесеного інфаркту міокарда чи ішемічного інсульту ризик СС смерті в пацієнтів із захворюванням периферичних артерій (ЗПА) наближається до ризику в пацієнтів, які мають ІХС або ЦВХ.

 
Страница 10 из 83