Кардиология

Tuesday
Jul 23rd

Вход/Регистрация

Ліпідні асоціації гіперурикемії в пацієнтів з кардіометаболічним ризиком

Кардиология: от науки к практике. 2018;1(30):23-40. doi: 10.30702/card:sp.2018.03.030/art2 УДК 616.158.857:616.61

 

Чернишов В. А.1, Єрмакович І. І.2


Інформація про авторів:
1ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
2ТОВ «Медичний центр здоров’я», м. Харків, Україна


Резюме. Мета дослідження – уточнити ймовірні асоціації фенотипу дисліпідемії, показників ліпідного обміну й окремих ліпідних співвідношень, що характеризують атерогенність ліпідного обміну, з гіперурикемією в пацієнтів з кардіометаболічним ризиком (КМР).

Матеріали і методи. У ретроспективне дослідження за даними історій хвороб і результатами досліджень включили 191 пацієнта – 82 (42,9 %) жінки і 109 (57,1 %) чоловіків віком від 29 до 80 років (середній вік 59,17 ± 1,81 років) з гіпертонічною хворобою (ГХ) І–ІІІ стадій. У них відзначали такі КМР: надлишкову масу тіла (НМТ) (67 (35,1 %) пацієнтів), абдомінальне ожиріння (100 (52,6 %) обстежених), цукровий діабет (ЦД) 2-го типу (72 (37,7 %) хворих), неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) (154 (80,6 %) пацієнти), вторинну дисліпідемію (173 (90,6 %) особи), гіперурикемію (79 (41,4 %) хворих), обтяжену спадковість щодо ГХ (82 (42,9 %) пацієнти) та ЦД 2-го типу (13 (6,8 %) хворих), куріння (20 (10,5 %) пацієнтів).

Результати. Встановлено, що ліпідними асоціаціями гіперурикемії є підвищений рівень тригліцеридів (ТГ) і низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), а також пов’язані з цими порушеннями фенотипи дисліпідемії: IV, IV + низький рівень ХС ЛПВЩ, ІІb + низький рівень ХС ЛПВЩ. Серед ліпідних характеристик атерогенності вторинної дисліпідемії при гіперурикемії найвагомішими є: величина ліпідного співвідношення ХС не-ЛПВЩ / загального ХС > 0,68 од. (χ2 = 14,747; р < 0,001), атерогенний індекс плазми крові > 0,21 од. (χ2 = 11,899; р = 0,001) і рівень ХС не-ЛПВЩ > 3,4 ммоль/л.

Висновки. Гіперурикемія тісно асоціюється із вторинною дисліпідемією як складником КМР, а можливі механізми, що опосередковують цю асоціацію, імовірно, пов’язані з інсулінорезистентністю, яка властива таким компонентам КМР, як НМТ, абдомінальне ожиріння, НАЖХП і ЦД 2-го типу.

Ключові слова: гіперурикемія, дисліпідемія, кардіометаболічний ризик, ліпідні асоціації.

 
Страница 9 из 86