Кардиология

Wednesday
Dec 19th

Вход/Регистрация

Морфофункціональний стан серця у хворих похилого віку з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду

УДК 616.12–008.331.1–053.9:616.12–008.46

 

Єна Л. М., Ярош В. О.


Інформація про авторів:
Відділ клінічної та епідеміологічної кардіології, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна


Резюме. Обстежено 82 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II стадії з артеріальною гіпертензією 2-го, 3-го ступенів у віці 60–79 років, розподілених на дві групи: 1 група – 30 хворих із неускладненою ГХ, 2 група – 52 хворих з ГХ, ускладненою хронічною серцевою недостатністю (ХСН) зі збереженою фракцією викиду (ХСНЗФВ). Виявлено, що недостатній контроль артеріального тиску та тривалий перебіг ГХ спричиняють формування ХСНЗФВ. Установлено розходження в структурному ремоделюванні серця з достовірною перевагою гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ) за концентричним типом у хворих із ХСНЗФВ. Водночас установлено тенденцію до збільшення розмірів як лівого передсердя, так і розширення правого шлуночка порівняно з 1 групою, що корелює з підвищенням тиску в легеневій артерії та підвищенням кінцево-діастолічного тиску наповнення ЛШ. Діастолічна дисфункція ЛШ у більшості хворих на ГХ перебігає за типом порушення релаксації. У хворих із ХСНЗФВ поряд із порушенням релаксації спостерігається більш тяжкий тип діастолічної дисфункції – псевдонормалізація. Установлено зв’язок між погіршенням діастолічної функції серця та збільшенням функціонального класу ХСН.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду, діастолічна дисфункція, гіпертрофія лівого шлуночка, легенева гіпертензія, літній і старечий вік.

 
Страница 9 из 84