Кардиология

Saturday
Aug 18th

Вход/Регистрация

Оптимізація лікування когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

УДК 616.12–008.331.1:616.89–008.45/48:614.253.1/2

 

Хомазюк Т. А., Кротова В. Ю.


Інформація про авторів:
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ, Україна


Резюме. За результатами обстеження 90 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) ІІ стадії, 1–2 ступенів, контрольовану на фоні антигіпертензивної терапії, із когнітивними порушеннями (КП) дослідили ефективність і безпечність застосування γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлориду та іпідакрину в комплексному лікуванні хворих, провели аналіз ступенів тяжкості КП, оцінили серцево-судинний ризик, визначили рівень особистісної та реактивної тривожності, вегетативні порушення та якість життя. Інструментальне обстеження: добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ); амбулаторний контроль артеріального тиску (АТ); електрокардіографія (ЕКГ); ультразвукове дослідження магістральних артерій голови та шиї (УЗД МАГ). Нейропсихологічне обстеження: інтегральна оцінка когнітивних функцій (КФ) за шкалою MMSE; оцінка пам’яті за методикою Лурія «Запам’ятовування 10 слів»; оцінка уваги та швидкості сенсомоторних реакцій за Шульте та за методикою Рибакова. Загальний серцево-судинний ризик визначали за шкалою SCORE, якість життя − за загальноприйнятою методикою SF-36 Health Status Survey, тривогу − за опитувальниками особистісної та реактивної тривожності, вегетативней статус − за методикою Вейна. Установили, що КП характерні для хворих з АГ працездатного віку, навіть за контрольованого АТ. Виявлено наявність порушень вербальної пам’яті, пов’язаних з АГ. Показано важливість визначення загального серцево-судинного ризику, діагностики когнітивних розладів і вимірювання товщини комплексу інтима-медіа артеріальної стінки як факторів ураження головного мозку, органа-мішені за АГ 1–2 ступенів. Дослідження якості життя хворих з АГ встановило зниження її рівня за всіма показниками: фізичне функціонування (PF) − 62,02 ± 7,75 балів; фізично-рольове функціонування (RP) – 37,50 ± 8,07 балів; фізичний біль (BP) − 49,85 ± 4,94 балів; загальне здоров’я (GH) − 52,16 ± 3,56 балів; життєва сила (VT) − 47,63 ± 5,14 балів; соціальне функціонування (SF) − 36,17 ± 3,04 балів; емоційно-рольове функціонування (RE) − 39,06 ± 6,98 балів; ментальне здоров’я (MH) – 51,16 ± 3,48 балів. Для покращення якості життя хворих і довготривалого прогнозу перебігу АГ важлива своєчасна діагностика КП за скринінговою шкалою оцінки КФ MMSE. Корекція КП і вегетативного статусу у хворих з АГ досягається додаванням до антигіпертензивної терапії комбінації середньої терапевтичної дози γ-аміно- β-фенілмасляної кислоти гідрохлориду (Ноофен®, 750 мг/добу) та іпідакрину (Нейромідин®, 20 мг/добу) протягом щонайменше 1,5 місяця. Курси лікування доцільні двічі на рік. Комплексна терапія АГ і КП повинна передбачати, окрім антигіпертензивної програми лікування, ще й курсове призначення комбінації інгібітора ацетилхолінестерази та ноотропного препарату (Ноофен® і Нейромідин®, «Олфа»), що приводить до корекції когнітивних розладів, психоемоційного та вегетативного станів, покращує якість життя та підвищує рівень адаптації в соціумі.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, когнітивні порушення, Ноофен®, Нейромідин®.

 
Страница 7 из 83