Кардиология

Tuesday
Aug 20th

Вход/Регистрация

Фактори, що визначають якість життя в оперованих та неоперованих дорослих із вродженими вадами серця із серцевою недостатністю


https://doi.org/10.30702/card:sp.2018.06.031/s2
УДК 616–007–053.1:616–126:616–053.81:303.627:57.048:613.86

Лебідь І. Г.1, Сидоренко А. Ю.1, Лєбєдь Є. І.1, 2


Інформація про авторів: 1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна


Резюме. У статті наведено результати аналізу факторів, що визначають якість життя, пов’язану зі здоров’ям (ЯЖПЗ), в оперованих і неоперованих дорослих на підставі оцінювання 456 пацієнтів із вродженими вадами серця (ВВС), які становили основну групу, та 79 практично здорових дорослих контрольної групи. Аналіз взаємозв’язків (методом рангової кореляції Спірмена) показав дуже слабкий взаємозв’язок (r = –0,07; p < 0,05) між тяжкістю вроджених аномалій серця та показниками, що відповідають ЯЖПЗ. Між показниками функціонального класу серцевої недостатності за NYHA, фракцією викиду лівого шлуночка та результатами опитувальника якості життя було виявлено помірний кореляційний зв’язок (r = –0,52; p < 0,05 та r = –0,44; p < 0,05 відповідно). Функціональний статус дорослих із ВВС є визначальним у зв’язку з відповідною оцінкою ЯЖПЗ. Особи з ВВС, у яких діагностовано тяжку та помірно тяжку вроджену аномалію серця, але з добрим та збереженим функціональним статусом, мають достатньо високі показники ЯЖПЗ. Щодо пацієнтів молодшого віку, можна стверджувати про їх достатньо високий рівень якості життя, погіршення цих показників відзначають у хворих після 40 років.

Ключові слова: вроджені вади серця, дорослі, анкетування, якість життя, фактори.


 
Страница 5 из 86