Кардиология

Saturday
Jan 20th

Вход/Регистрация


УДК 616.12–07:616.127–005.8–071–08:616.13

Хронічна постінфарктна аневризма серця в пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту: казуальна чи конкурентна коморбідність?

 

Солєйко О. В., Солейко Л. П.

 

Солєйко ОВ, Солейко ЛП. Хронічна постінфарктна аневризма серця в пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту: казуальна чи конкурентна коморбідність? Кардиология: от науки к практике. 2017;27(3):9-19.


Інформація про авторів:
Солєйко О. В. д-р мед. наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 2;
Солейко Л. П. канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна


Резюме. З метою з’ясування ролі патології шлунково-кишкового тракту в патогенезі хронічної постінфарктної аневризми серця (ХПАС) та визначення характеру цієї коморбідності було обстежено 164 хворих із верифікованим діагнозом ХПАС (середній вік 53,64 ± 1,7 років) та 290 пацієнтів, репрезентативних за віком, групи порівняння з постінфарктним кардіосклерозом після перенесеного Q-інфаркту міокарда, не ускладненого ХПАС. Виявлені достовірні відмінності в частоті поєднання ХПАС і патології шлунково-кишкового тракту залежно від статі, віку, соматотипу, типу рухової активності аневризми, які можуть стати патогенетичною передумовою виникнення ХПАС дискінетичного типу. Виявлені чинники неатеросклеротичного генезу суттєво доповнюють дані щодо впливу факторів атеросклеротичного характеру на взаємопов’язаний та взаємообтяжливий патогенез ХПАС та патології шлунково-кишкового тракту, що характеризують таку коморбідність як казуальну. Отримані дані дозволяють прогнозувати ХПАС у пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту та в подальшому визначати диференційований, позбавлений поліпрагматизму підхід до терапії таких пацієнтів.

 
Страница 3 из 69