Кардиология

Wednesday
May 22nd

Вход/Регистрация

Оптимізація лікування жінок з нестабільною стенокардією залежно від статусу курця


УДК 616.12–009.72–039.37–055.2[615.2:615.3]
https://doi.org/10.30702/card:sp.2018.12.034/0144971

Solomenchuk T. M., Bedzay A. O., Lutska V. L.


Department of Family Medicine, Faculty of Postgraduated Education, D. Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Optimization of female patients with unstable angina treatment depending on their smoking status


ABSTRACT

AIM. To study the efficacy of quercetin in a complex of standard treatment of unstable angina (UA) in women with and without a smoker’s status based on analysis of the dynamics of clinical course, general and segmental left ventricular, lipid and carbohydrate metabolism, systemic inflammation, endothelial dysfunction markers and lipids oxidation.

MATERIALS AND METHODS. We examined 94 women with UA (average age 55.65 ± 2.14 years) who had inpatient treatment of UA. Depending on the status of the smoker and the additional cytoprotective therapy appointment, the patients were divided into 4 subgroups: IA subgroup – smokers (n = 30, average age 52.87 ± 2.55 years) and IIA subgroup – non-smoking women (n = 24, average age 56.93 ± 3.08 years), who in combination with optimal medication therapy, additionally received quercetin; IB subgroup-smoker women (n = 23, average age 53.45 ± 2.97 years) and IIB subgroup – non-smoking women (n = 17, mean age 57.76 ± 3.23 years) who received only standard optimal medication therapy complex. Patients with IA and IIA subgroups since the first hour of hospitalization were prescribed quercetin intravenously in a dose of 0.5 g in 50 ml of physiological saline twice daily for 5 days with a switch to a single administration for the next 5 days. The dynamics of changes in lipid, carbohydrate, purine metabolism, endothelial dysfunction, systemic inflammation and LPO and Echo were determined on the 10th day of treatment.

RESULTS. Compared to women without smoking status, in smokers, during the manifestation period, 10–20 % the higher average systolic (SBP) and pulse blood pressure (PBP) were noted, more severe lipid metabolism and endothelial dysfunction, higher activity of free radical oxidation processes (decreased activity of eNOS and elevated levels of ET-1, MDA and CPR), and systemic inflammation were observed.

Adding quercetin to standard therapy in smoking patients with UA significantly accelerates the processes of lowering proatherogenic changes in lipid metabolism, LDL activity and proinflammatory factors (in 1.4–1.7 times), promotes faster recovery of endothelial function comparing to smokers receiving only baseline therapy, and in comparison with non-smokers, who additionally received quercetin (IIA). The analysis of 10-day dynamics (Δ) of TGF-β2 levels also revealed a more intensive (1.5–1.7 times) increase in their values in subclasses of quercetin, especially in the IA subgroup (15.3 % (IA) versus 8.0 % (IB) and 5.0 % (IIA), p < 0.05). At the same time, in the subgroups of non-smoking women (IIA and IIB), the less pronounced dynamics of this indicator was observed (5.0 % (ІІА) versus 3.4 % (ІІB), р < 0.05). The analysis of main indicators dynamics of general and regional myocardial contractility showed that exit fraction of left ventricular increased in patients of all subgroups, but its increase for the 10th day was the highest in the IA and IIA subgroups, which was significantly higher on 48.1–62.1 % than the similar indicators in the subgroups IB and IIB (8.7 % (IA) and 5.4 % (ІІА) versus 3.3 % (ІB) and 2.8 % (ІІB), р < 0.05). The average values of degree of violation of local contractility and asynchrony index, which are the main indicators of regional contractility, decreased significantly (by 21.7 %, 5.6 % (p < 0.05) in the IA subgroup, 15.5 %, 7,7 % (p < 0.05) in IIA subgroup), compared to women who did not receive medication (OR – by 11.2 %, 2.4 % (p < 0.05), ІІB – 10.8 %; 5.2 % (p < 0.05)). In female smokers (IA subgroup), the use of quercetin in the standard treatment of UA, can significantly improve its course, reduce the frequency of complications (relapse of pain syndrome – 33.3 %, rhythm and conductivity – by 55.5 %) and reduce the average terms of hospitalization in smokers to 1.5 days.

CONCLUSIONS. Including quercetin into standard therapy of patients with UA can significantly improve lipid metabolism and endothelial function, reduce the activity of systemic inflammation and free radical lipid oxidation, which accelerates the processes of restoring general and regional myocardial contractility, reduces the risk of complications (rhythm and conduction disorders, relapses of pain syndrome, etc.) and reduces the length of hospitalization. The most pronounced positive dynamics of these indicators were observed in patients with a smoker status.

KEYWORDS: smoker status females, unstable angina pectoris, treatment, quercetin.


Соломенчук Т. М., Бедзай А. О., Луцька В. Л.


Кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна


РЕЗЮМЕ

Мета. Вивчити ефективність кверцетину в комплексі стандартного лікування нестабільної стенокардії (НС) у жінок з і без статусу курця на основі аналізу динаміки її клінічного перебігу, показників загальної та сегментарної скоротливості лівого шлуночка, показників ліпідного, вуглеводного обміну, системного запалення, маркерів ендотеліальної дисфункції та перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ).

Матеріали і методи. Обстежено 94 жінки з НС (середній вік 55,65 ± 2,14 року), які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу НС. Залежно від статусу курця і призначення додаткової цитопротекторної терапії пацієнтки були розділені у 4 підгрупи: ІА підгрупа – жінки-курці (n = 30, середній вік 52,87 ± 2,55 року) і ІІА підгрупа – жінки-некурці (n = 24, середній вік 56,93 ± 3,08 року), які в комплексі з оптимальною медикаментозною терапією (ОМТ) додатково отримували кверцетин; ІБ підгрупа – жінки-курці (n = 23, середній вік 53,45 ± 2,97 року) та ІІБ підгрупа – жінки-некурці (n = 17, середній вік 57,76 ± 3,23 року), які отримували лише стандартний комплекс ОМТ. Хворим ІА та ІІА підгруп з першої доби госпіталізації призначали кверцетин внутрішньовенно в дозі 0,5 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду двічі на день упродовж 5 днів з переходом на одноразове введення впродовж наступних 5 днів. Динаміку змін показників ліпідного, вуглеводного, пуринового обміну, ендотеліальної дисфункції, системного запалення та ПОЛ, а також ЕхоКГ дослідження визначали на 10-у добу лікування.

Результати. Порівняно з жінками без статусу курця в пацієнток-курців у період маніфестації реєстрували достовірно на 10–20 % вищі середні рівні систолічного та пульсового артеріального тиску, більш виражені порушення ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції (зниження активності ендотеліальної NO-синтази (еNOS), вмісту трансформуючого фактора росту (TGF-β2) та підвищений рівень ендотеліну-1), вищу активність процесів вільнорадикального окиснення (малонового діальдегіду та церулоплазміну), системного запалення (підвищення рівнів С-реактивного протеїну та фібриногену).

Додавання до стандартної терапії НС кверцетину в пацієнток-курців з НС (ІА) істотно пришвидшує процеси зниження проатерогенних змін ліпідного обміну, активності ПОЛ та прозапальних факторів (в 1,4–1,7 рази), сприяє швидшому відновленню функції ендотелію як порівняно з курцями, що отримували тільки базисну терапію (ІБ), так і порівняно з некурцями, які додатково отримували кверцетин (ІІА). Аналіз 10-денної динаміки (Δ) рівнів TGF-β2 виявив також більш інтенсивне (у 1,5–1,7 рази) зростання їх значень у підгрупах кверцетину, особливо в ІА підгрупі (15,3 % (ІА) проти 8 % (ІБ) та 5 % (ІІА), р < 0,05). Водночас у підгрупах жінок-некурців (ІІА та ІІБ) простежувалася менш виражена динаміка цього показника (5 % (ІІА) проти 3,4 % (ІІБ), р < 0,05). Аналіз динаміки основних показників загальної та регіональної скоротливості міокарда засвідчив, що фракція викиду лівого шлуночка збільшилась у хворих усіх підгруп, однак її приріст на 10-у добу був найбільшим в ІА та ІІА підгрупах, що достовірно на 48,1–62,1 % перевищувало аналогічні показники в підгрупах ІБ та ІІБ (8,7 % (ІА) та 5,4 % (ІІА) проти 3,3 % (ІБ) та 2,8 % (ІІБ), р < 0,05). Середні значення ступеня порушення локальної скоротливості та індексу асинергії, що є основними показниками регіональної скоротливості, на тлі приймання кверцетину зменшились істотніше (відповідно, на 21,7 %, 5,6 % (р < 0,05) в ІА підгрупі; 15,5 %, 7,7 % (р < 0,05) у ІІА підгрупі) порівняно з жінками, які його не приймали (ІБ – на 11,2 %, 2,4 % (р < 0,05); ІІБ – 10,8 %, 5,2 % (р < 0,05)). У жінок-курців (ІА підгрупа) застосування кверцетину в схемі стандартного лікування НС дозволяє суттєво покращити її перебіг, знизити частоту ускладнень (рецидиви больового синдрому – на 33,3 %, порушення ритму і провідності – на 55,5 %) та скоротити середню тривалість госпіталізації у курців – на 1,5 доби.

Висновки. Включення кверцетину до стандартної терапії пацієнток з НС дозволяє суттєво покращити ліпідний обмін і стан функції ендотелію, знизити активність системного запалення і вільнорадикального окиснення ліпідів, що пришвидшує процеси відновлення загальної та регіональної скоротливості міокарда, знижує ризик ускладнень (порушення ритму і провідності, рецидиви больового синдрому тощо) та скорочує тривалість госпіталізації. Найбільш виражена позитивна динаміка перелічених показників спостерігалася в осіб зі статусом курця.

Ключові слова: жінки зі статусом курця, нестабільна стенокардія, лікування, кверцетин.


 

ВСТУП

Гострий коронарний синдром (ГКС) без підйому сегмента ST, зокрема нестабільна стенокардія (НС), є однією з найчастіших гострих форм ішемічної хвороби серця (ІХС) у жінок, яка істотно погіршує прогноз і якість життя. Згідно з даними наукового огляду Американської асоціації серця (2016), серед жінок реєструють високі показники летальності і віддаленої смертності після перенесеного ГКС, що в рази перевищують такі в чоловіків, вищий ризик ускладненого перебігу та рецидивів ГКС, нерідко нетипову симптоматику та розвиток ішемічних уражень міокарда на тлі необструктивних змін у коронарних артеріях, істотно нижчу ефективність традиційної терапії та сучасних методів внутрішньокоронарних втручань, високу поширеність коморбідної патології і таких факторів ризику, як цукровий діабет (ЦД), артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпідемія, депресія та куріння [1].

 
Страница 1 из 85