Кардиология

Friday
Jan 19th

Вход/Регистрация

№2 (26) 2017

Аналіз добової динаміки артеріального тиску в пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь


УДК 616.12–008.331.1/141:612.172.2


Бевзюк Л. В.,асп. Мудрук І. В., канд. мед. наук, ст. наук. співроб. Відділ клінічної та епідеміологічної кардіології,
ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна


Резюме. З метою дослідження добової динаміки артеріального тиску (АТ) обстежені 120 пацієнтів з гіпертонічною хворобою та супутньою фібриляцією передсердь (ФП), яким було проведено добовий моніторинг артеріального тиску. У пацієнтів усіх груп виявлено підвищення як офісного систолічного АТ (САТ), так і його середньодобових, денних і нічних показників, збільшення варіабельності САТ та пульсового АТ, прискорення ранкового підйому САТ, недостатній ступінь нічного зниження САТ. У пацієнтів з постійною формою ФП спостерігають вищий рівень максимальних значень САТ у нічний час, середньодобового пульсового АТ та індексів гіпертензії САТ у денний і нічний час, що вказує на підвищений ризик розвитку серцево-судинних ускладнень у цих пацієнтів. Значення офісного та добового моніторингу діастолічного АТ були зіставними в усіх групах та дещо перевищували рекомендований рівень. Аналіз циркадної динаміки артеріального тиску продемонстрував, що в 40 % пацієнтів з неускладненою гіпертонічною хворобою та персистуючою ФП відзначено фізіологічний тип циркадного ритму АТ, тоді як у пацієнтів з постійною формою ФП він реєструвався у 30 %. Серед патологічних типів із найвищою частотою виявляли криву за типом нон-дипер.

Ключові слова: добова динаміка артеріального тиску, артеріальна гіпертензія, фібриляція передсердь, похилий вік.


Фібриляція передсердь (ФП) – найпоширеніша форма стійкої аритмії [6]. Її поширеність становить 0,4–1 % у загальній популяції та постійно підвищується з віком (спостерігається в 8–10 % осіб, яким 80 років або більше). Артеріальна гіпертензія – один з найбільш істотних «постачальників» і факторів ризику розвитку ФП [16]. Відомо, що певні типи добової динаміки артеріального тиску (АТ) пов’язані з ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень і ФП [17, 18]. Добовий моніторинг АТ (ДМАТ) дає можливість оцінити не тільки середні, максимальні й мінімальні значення систолічного АТ (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) у різний час доби, а й виявити наявність або відсутність епізодів гіпертензії та гіпотензії, оцінити циркадну динаміку й варіабельність АТ, що має важливе значення для стратифікації ризику розвитку серцево-судинних захворювань, особливо за наявності такого порушення ритму, як ФП [11, 12]

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Обстежено 120 осіб похилого віку (71,1 ± 1,1 років), із них з неускладненою гіпертонічною хворобою (ГХ) – 20 осіб (контрольна група), із ГХ та персистуючою формою ФП (персФП) – 50 осіб, із ГХ та постійною формою ФП (постФП) – 50 осіб. Як стандартна терапія використовувались інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (периндоприл, раміприл), бета-адреноблокатори (бісопролол, карведилол), блокатори кальцієвих каналів (амлодипін), статини (аторвастатин), антикоагулянти (варфарин, ривароксабан). Вимірювання САТ і ДАТ проводили пальпаторно та аускультативно на 2–3-й день перебування пацієнта в стаціонарі на фоні стабільної антигіпертензивної терапії.

У дослідження не включали пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, з нестабільною стенокардією, гострим порушенням мозкового кровообігу, тяжкою соматичною патологією, некомпенсованим цукровим діабетом, психічними чи онкологічними захворюваннями.