Кардиология

Saturday
Mar 17th

Вход/Регистрация
Особливості перебігу коарктації аорти у дорослих (клінічне спостереження)

УДК 616.132+616–071


Купновицька І. Г., Клименко В. І., Губіна Н. В.

Информация об авторах:

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна


 

Резюме. Однією з причин симптоматичної артеріальної гіпертензії є коарктація аорти. Діагностика коарктації аорти в дорослих ускладнюється наявністю неспецифічних скарг, гемодинамічною компенсацією вродженої вади, недостатнім оцінюванням доцільності вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках і дослідження пульсу на стегнових артеріях. У роботі представлено клінічний випадок виявлення коарктації аорти в пацієнтки з артеріальною гіпертензією. Підтвердженням діагнозу стало проведення методу мультиспіральної комп’ютерної томографії з ангіографією грудного і черевного відділів аорти. Після хірургічної корекції коарктації аорти шляхом стентування зони звуження загальний стан пацієнтки значно поліпшився, нормалізувався рівень артеріального тиску на фоні постійного застосування антигіпертензивних лікарських засобів.

Ключові слова: коарктація аорти в дорослих, мультиспіральна комп’ютерна томографія з ангіографією аорти, стентування, антигіпертензивні лікарські засоби.


 

Коарктація аорти (КоАо) є однією з найпоширеніших серед усіх вроджених вад серця і спостерігається у 6–15 % таких хворих, причому в чоловіків у 2–2,5 раза частіше, ніж у жінок [5]. Коарктація аорти локалізується здебільшого в ділянці дуги, перешийка аорти, дистальніше місця відходження лівої підключичної артерії [4, 11]. Уперше КоАо описав Mecrel J. F. у 1750 році і тільки в 1903 році Bonnet L. вперше запропонував класифікацію. Було виділено інфантильний і дорослий варіанти вади, які в подальшому замінили на предуктальну і постдуктальну форми [1].

Коарктація аорти – відносно рідкісна вада аорти, яка призводить до вторинної гіпертензії. Подібна аномалія розвитку аорти, як правило, діагностується у ранньому дитячому віці. Частота КоАо, що залишається недіагностованою в зрілому віці, сягає за деякими даними 10 % [9]. Незважаючи на високий артеріальний тиск (АТ), дорослі пацієнти тривалий час мають асимптомний перебіг захворювання.

Ингибиторы PCSK9 – новое направление в лечении гиперхолестеринемии и атеросклероза

Кардиология: от науки к практике. 2017;29(5-6):64-82. УДК 616.13–004.6+616.153.922]–085

Чернышов В. А.1, Богун Л. В.2, Ермакович И. И.3


Информация об авторах:
1ГУ «Национальный институт терапии имени Л. Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина
2Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина МОН Украины, г. Харьков, Украина
3ООО «Медицинский центр здоровья», г. Харьков, Украина


 

Резюме. Обзор посвящен актуальной проблеме клинической липидологии – блокаде пропротеин конвертазы субтилизин/кексина 9 типа (PCSK9) – фермента, играющего ключевую роль в метаболизме липопротеидов низкой плотности путем посттранскрипционной регуляции рецепторов к этим липопротеидам. Рассматриваются вопросы биологии PCSK9, роль данного фермента в атерогенезе и риске кардиоваскулярных событий, а также влияние статинотерапии на PCSK9. Обсуждается новый класс гиполипидемических препаратов – ингибиторы PCSK9, их некоторые фармакокинетические и фармакодинамические свойства, гиполипидемические эффекты при семейной гиперхолестеринемии, у лиц с высоким кардиоваскулярным риском и дислипидемией, влияние ингибиторов PCSK9 на исходы сердечно-сосудистых заболеваний. Уделено внимание вопросам безопасности применения ингибиторов PCSK9 в клинической практике, показаниям к назначению этого нового класса гиполипидемических препаратов.

Ключевые слова: пропротеин конвертаза субтилизин/кексина 9 типа (PCSK9), рецептор к липопротеидам низкой плотности, моноклональные антитела к PCSK9, кардиоваскулярный риск, холестерин липопротеидов низкой плотности.


 

Пропротеин конвертаза субтилизин/кексина 9 типа (PCSK9) играет фундаментальную роль в метаболизме липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) путем посттранскрипционной регуляции рецепторов к ЛПНП [16].

Тестостерон и кардиоваскулярный риск

УДК 616–06:615.256.4

Батушкин В. В.1, 2, Чичерова Т. С.1

Информация об авторах:

1Кафедра внутренних и профессиональных болезней, Киевский медицинский университет УАНМ, г. Киев, Украина

2Киевская городская клиническая больница № 5, г. Киев, Украина Тестостерон и кардиоваскулярный риск


 

Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания признаны всемирной проблемой. Несмотря на достижения в лечении, пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) имеют повышенную заболеваемость и смертность. Тестостерон – один из наиболее исследованных гормонов при различных формах ИБС. Из-за возрастающего интереса относительно эффектов тестостерона на разнообразные системы организма, увеличились знания и о его механизмах действия. Термины «центральные» и «периферические» эффекты используются для различия влияния тестостерона на кардиальные и экстракардиальные структуры. Центральные эффекты включают воздействие на кардиомиоциты и электрофизиологию. Периферические – воздействие на кровеносные сосуды, барорецепторную реактивность, скелетные мышцы и эритропоэз. Нынешние знания о периферических эффектах тестостерона могут объяснить многое о его полезных свойствах при хронической ишемии. Хотя центральные, то есть кардиальные, эффекты тестостерона должны быть еще дополнительно исследованы.

Ключевые слова: центральные и периферические эффекты тестостерона, кардиомиоциты, электрофизиология, сердечная недостаточность, вазодилатация.


 

Несмотря на многочисленные достижения в медицине, сердечнососудистые заболевания остаются лидирующей причиной повышения смертности среди взрослого населения.

В последние годы наблюдается возрастание интереса к гормональным нарушениям, которые сопутствуют ишемической болезни сердца (ИБС). Совокупность доказательств предполагает, что несколько гормонов и множество метаболических сигналов могут в некоторой степени изменять развитие болезни. С этой точки зрения тестостерон притягивает живой исследовательский интерес.

Гіперхолестеринемія як фактор стратифікації ризику у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від поліморфізму гена ITGA2

УДК 616.12–008.331.1:616.153.922:575

Ляхоцька А. В.

Информация об авторе:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

 


 

Резюме. Гіпертонічна хвороба належить до найактуальніших проблем сучасної клінічної медицини, що зумовлено її значною поширеністю, клінічним поліморфізмом і тяжкістю ускладнень. У роботі наведені результати аналізу поліморфізму інтегрованого рецептора тромбоцитів глікопротеїну GРIa у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та високим ризиком за шкалою SCORE. Встановлено, що носійство Т-алеля характерне для 68 % хворих та поєднується з гіперхолестеринемією. Виявлені результати свідчать, що у вказаної категорії хворих носійство алеля цього гена асоціюється одразу з двома факторами серцево-судинного ризику – гіперкоагулолабільністю та гіперхолестеринемією, на що слід зважати під час вибору подальшої тактики ведення пацієнтів.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, поліморфізм гена ITGA2, гіперхолестеринемія, кардіоваскулярний ризик.


 

За даними офіційної статистики, в Україні у 2016 році зареєстровано 10 424 117 осіб (24 475 на 100 тис. населення) з гіпертонічною хворобою (ГХ). Серед міського населення – 7 053 215 осіб та серед сільського – 3 370 902 особи. Зважаючи на гендерні особливості, частота ураження осіб чоловічої статі становила 4 092 799 осіб, а жіночої – 6 328 603 особи [1].

Високий артеріальний тиск (АТ) – основний ризик-фактор підвищеної захворюваності та смертності від інсульту, ішемічної хвороби серця (ІХС), серцевої недостатності (СН) та хронічної ниркової недостатності (ХНН), що призводить до значних медичних і соціальних проблем та великих економічних витрат. Артеріальна гіпертензія (АГ) часто супроводжується іншими кардіоваскулярними ризик-факторами, такими як цукровий діабет (ЦД), підвищений рівень холестерину або тригліцеридів у сироватці крові, а також куріння цигарок. Поєднаний вплив цих ризик-факторів значно підвищує можливість виникнення серцево-судинних і ниркових ускладнень, а також передчасної смерті. Базову стратифікацію хворих з АГ проводять за перерахованими вище факторами ризику [4].

Способи зниження ризику кровотечі в пацієнтів на антитромбоцитарній терапії, при призначенні антикоагулянтів для профілактики венозних тромбоемболій унаслідок операційних втручань


Кардиология: от науки к практике. 2017;29(5-6):84-90.
УДК 616–089.5–031.81/.83–02:616.1:616–036.886–039

Батушкін В. В.


Інформація про автора:
Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 5, м. Київ, Україна


 

Резюме. У статті розглянуте питання щодо профілактики венозних тромбоемболій унаслідок операційних втручань. Тромбопрофілактика антикоагулянтами потрібна пацієнтам, які постійно отримують антитромбоцитарні препарати лише у випадках середнього/високого ризику венозної тромбоемболії (ВТЕ). Препарати призначають тільки після оцінювання ризику розвитку періопераційних кровотеч. При високому ризику ВТЕ, який переважає ризик кровотечі, слід призначати, залежно від показань, низькомолекулярний гепарин, прямі пероральні антикоагулянти, фондапаринукс. Пацієнтам, які отримували подвійну антитромбоцитарну терапію (недавня імплантація коронарного стента) і перенесли операційне втручання та мають високий ризик розвитку ВТЕ, пропонується спочатку відновити приймання антитромбоцитарних препаратів якомога раніше після операції, а вже потім визначати необхідність антикоагулянтів з метою профілактики венозної тромбоемболії. Якщо антикоагулянтна терапія показана на фоні приймання антитромбоцитарного агента, рекомендується використання найменшої ефективної дози препарату. У випадках коли ризик кровотечі від поєднання антитромбоцитарної терапії та антикоагулянтів перевершує ризик розвитку ВТЕ, необхідно використовувати переривчасте пневматичне стиснення кінцівок з відміною антикоагулянтної профілактики, без припинення вживання антитромбоцитарних медикаментів. Після операції першу дозу аспірину слід приймати якнайшвидше у випадках, коли гемостаз розцінюється як адекватний (загалом, на наступний день після операції). У разі відновлення призначення клопідогрелю важливо призначати препарат без будь-якої навантажувальної дози в перші 24–48 годин після операції. У пацієнтів, які отримують антитромбоцитарні препарати, призначення нестероїдних протизапальних препаратів потрібно уникати.

Ключові слова: хворі з високим ризиком венозної тромбоемболії, післяопераційна антикоагулянтна профілактика, порядок використання антитромбоцитарних та антикоагулянтних препаратів.


 

Крім ортопедичної хірургії, де аспірин розглядається як дієвий фармакологічний засіб для запобігання післяопераційній венозній тромбоемболії (ВТЕ), антитромбоцитарні препарати, такі як ацетилсаліцилова кислота, клопідогрель, прасугрель, тикагрелор, не є достатніми для профілактики ВТЕ в більшості пацієнтів, які перенесли обширну хірургічну операцію. Однак із кожним роком збільшується кількість пацієнтів, які вживають антитромбоцитарні агенти для профілактики серцево-судинних тромбоемболічних подій (наприклад, інсульт, інфаркт міокарда). Тож необхідно розглянути питання щодо профілактики венозних тромбоемболій унаслідок операційних втручань.

Прошлый месяц Март 2018 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Хотите получать последние новости?
Введите свой email:


АНКЕТА

для получения презентационного номераworwag-pharma farmak sanofi bhfz boehringer_ingelheim OrionPharma pfizer