Кардиология

Friday
Jun 22nd

Вход/Регистрация
Роль васкулоэндотелиального фактора роста-А при остром инфаркте миокарда


УДК 616.127–005.8–071

Копица Н.П., Кутя И.Н., Вишневская И.Р.


Отдел профилактики и лечения неотложных состояний, ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина


Резюме. Васкулоэндотелиальный фактор роста – важный и специфический биомаркер, регулирующий процессы ангиогенеза. При развитии острого инфаркта миокарда у больных отмечается повышенная концентрация данного биомаркера в крови, что может указывать на активацию процессов ангиогенеза в очаге повреждения, способствующих уменьшению зоны некроза и постинфарктного ремоделирования миокарда. Однако в обзоре приведены данные многочисленных исследований, которые во многом расходятся как по уровню биомаркера в первые дни заболевания, так и по его прогностической значимости. Сделана попытка разобраться в сложных патогенетических механизмах и роли васкулоэндотелиального фактора роста-А при остром инфаркте миокарда.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, васкулоэндотелиальный фактор роста-A, ремоделирование левого желудочка.


Аналіз впливу особливостей добового профілю артеріального тиску на структурно-функціональний стан серця у хворих з артеріальною гіпертензією ІІ стадії залежно від I/D поліморфізму гена ангіотензинперетворюючого ферменту


https://doi.org/10.30702/card:sp.2018.06.031/s1
УДК 616.12–008.331.1–008–071:575.22

Колесник Т. В., Єгоров К. Ю., Косова Г. А.,


ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна


Резюме. Метою роботи було вивчити взаємозв’язок I/D поліморфізму гена ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) з характеристиками добового профілю артеріального тиску та структурно-функціонального стану серця у хворих з артеріальною гіпертензією ІІ стадії. Було обстежено 72 пацієнти з артеріальною гіпертензією II стадії. Усім пацієнтам було проведено дослідження І/D поліморфізму гена АПФ. Наведені в нашій роботі результати показали, що при зіставних рівнях середньодобового, середньоденного та в нічні години САТ і ДАТ встановлено суттєву різницю за впливом окремих характеристик добового профілю артеріального тиску на структурно-функціональний стан серця у хворих залежно від І/D поліморфізму гена АПФ.

Ключові слова: ангіотензинперетворюючий фермент, інсерція/делеція, поліморфізм, генотипи, артеріальна гіпертензія.


Фактори, що визначають якість життя в оперованих та неоперованих дорослих із вродженими вадами серця із серцевою недостатністю


https://doi.org/10.30702/card:sp.2018.06.031/s2
УДК 616–007–053.1:616–126:616–053.81:303.627:57.048:613.86

Лебідь І. Г.1, Сидоренко А. Ю.1, Лєбєдь Є. І.1, 2


Інформація про авторів: 1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна


Резюме. У статті наведено результати аналізу факторів, що визначають якість життя, пов’язану зі здоров’ям (ЯЖПЗ), в оперованих і неоперованих дорослих на підставі оцінювання 456 пацієнтів із вродженими вадами серця (ВВС), які становили основну групу, та 79 практично здорових дорослих контрольної групи. Аналіз взаємозв’язків (методом рангової кореляції Спірмена) показав дуже слабкий взаємозв’язок (r = –0,07; p < 0,05) між тяжкістю вроджених аномалій серця та показниками, що відповідають ЯЖПЗ. Між показниками функціонального класу серцевої недостатності за NYHA, фракцією викиду лівого шлуночка та результатами опитувальника якості життя було виявлено помірний кореляційний зв’язок (r = –0,52; p < 0,05 та r = –0,44; p < 0,05 відповідно). Функціональний статус дорослих із ВВС є визначальним у зв’язку з відповідною оцінкою ЯЖПЗ. Особи з ВВС, у яких діагностовано тяжку та помірно тяжку вроджену аномалію серця, але з добрим та збереженим функціональним статусом, мають достатньо високі показники ЯЖПЗ. Щодо пацієнтів молодшого віку, можна стверджувати про їх достатньо високий рівень якості життя, погіршення цих показників відзначають у хворих після 40 років.

Ключові слова: вроджені вади серця, дорослі, анкетування, якість життя, фактори.


Прошлый месяц Июнь 2018 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30

Хотите получать последние новости?
Введите свой email:


АНКЕТА

для получения презентационного номераworwag-pharma farmak sanofi bhfz boehringer_ingelheim OrionPharma pfizer